Privacy en cookiebeleid

PRIVACY POLICY

Privacy Policy

 

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van ESmaster hierna vernoemd als ESMASTER.EU B.V..
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen ESmaster en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van ESmaster

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door ESmaster niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door ESmaster is bevestigd.

Alle voorwaarden zijn ook deponeert bij KVK Alkmaar onder kVK nummer 86702211. Btw nummer kunt u telefonisch of schriftelijk opvragen het adres is De Droogmakerij 76D te Heiloo.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/ (koop)overeenkomsten (op afstand) en leveringen tussen ESmaster en de consument of andere derde, waarbij ESmaster diensten of goederen aan de consument verkoopt, dan wel levert.
2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Privacy Policy aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Privacy Policy bij ESmaster zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3. Alle diensten aan de kant van ESmaster, onder welke benaming deze bekend mochten zijn en op welke wijzen dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
2.4.De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging en/of ondertekening van ESmaster en de consument.

Artikel 3 Webshop
3.1. ESmaster een betrouwbare, allround scooterspecialist in Alkmaar en tevens
een multibrandshop elektrische scooters en meer.

3.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van producten, dan wel
de levering van diensten die via de webshop – www.bol.com – besteld zijn.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die ESmaster in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, in euro’s en exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper.
4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is ESmaster gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren.

Artikel 5. Betaling
5.1. Betaling geschiedt á contant bij aflevering mits anders is afgesproken. Bij uitzonderlijke gevallen dient betaling alsdan te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.4. Alle door ESmaster gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

Artikel 7. Levertijd , levering en risico
7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is ESmaster dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit ESmaster kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens ESmaster tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij ESmaster niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
7.3. Wederpartij dient de bij ESmaster gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen en te controleren (zie Artikel 9. Garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door ESmaster opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. ESmaster zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van ESmaster op schadevergoeding.
7.4. Wederpartij dient bij aflevering voor een geldige verzekering te hebben zorg gedragen. ESmaster is vrij om te bemiddelen in de totstandkoming van een verzekering

Artikel 9. Garantie
9.1. Voor alle door ESmaster geleverde en door derden gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. ESmaster garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.
9.2. De standaard garantie is 1 jaar op het aangeschafte product.

9.3. De garantieverplichting van ESmaster vervalt indien het gerepareerde door wederpartij onoordeelkundig worden gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, en/of de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen.
9.4. Door een reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn, wordt de garantietermijn niet verlengd.
9.5. Let op! Transport kosten vallen niet onder de garantie!

Artikel 10 Overmacht
10.1. ESmaster is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen tegen over de consument in geval van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende onvoorziene oorzaken waarop
ESmaster geen invloed kon uitoefenen.
10.3. ESmaster kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1. ESmaster behoudt de eigendom van de door haar aan de consument verkochte goederen zolang de consument het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De consument is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige behandeling van het product en beschikt niet over het recht om de goederen aan derden af te staan, in onderpand te geven, te belenen, uit de ruimte van levering te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daar bijkomende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1. ESmaster is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ESmaster of leidinggevende ondergeschikten.

12.2. ESmmaster zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en zorgvuldig
uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap,
en kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht,
maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens-
en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die
het gevolg is van handelen of nalaten van ESmaster tenzij dwingendrechtelijke
bepalingen zich hiertegen verzetten.
14.2. ESmaster is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
14.3. ESmaster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

Artikel 13 Persoonsgegevens

13.1. Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Dropshopping.nl De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is Dropshopping.nl 1816NR Cornelis pronklaan 136 Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73990736.

 

Artikel 14 het verzamelen van persoonsgegevens

14.1. Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, of gebruik maakt van onze site.

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

 • – contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres;
 • – login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke klant-ID;
 • – persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis, ook gegevens als IP-adres en klantnummer;
 • – betalings- of credit card gegevens;
 • – afbeeldingen, foto’s en video’s;
 • – persoonlijke voorkeuren, waaronder uw verlanglijst en marketing- en cookie-voorkeuren

Wanneer u met onze website interactie hebt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie hieromtrent vindt u hieronder in het hoofdstuk “Cookies” van dit privacybeleid. Deze gegevens omvatten:

 • – Apparaat-ID´s, oproepstatus, netwerktoegang, opslag-informatie en accu-informatie; en
 • – Cookies, IP-adressen, verwijzende kopteksten, gegevens die uw internetbrowser en de versie ervan identificeren en web beacons en tags.

 

Artikel 15 Het ontvangen van persoonsgegevens 

15.1. Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met onze webshop, zoals klanten.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze webshop bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar u verstuurt, krijgen we uw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

 

Artikel 16 Het bewaren / verzamelen van persoonsgegevens 

16.1. Uw gegevens worden opgeslagen in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Gegevens worden bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Wik zorgen ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld.

 

Artikel 17. Het beschermen en het beheer van uw gegevens

17.1. Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw account bij ons aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden).

 

Artikel 18 Rechten van u met betrekking tot uw gegevens

18.1.U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Overigens hebt u op onze website de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

 

Artikel 19 Delen van uw persoonsgegevens

19.1 Uw persoonsgegevens worden gedeeld met:

 • Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens ons, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens.
 • verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies.
 • Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,

Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Site of inbreuken op de voorwaarden van onze Site en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak). Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend. Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Artikel 20 Jong volwassenen / kinderen

20.1.Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders of verzorgers om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

ESmaster is niet aansprakelijk als de producten worden gebruikt door jong volwassen / kinderen.

 

Artikel 21 Klachten 

21.1. Onder klachten wordt verstaan: alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de
overeenkomst.
21.2 Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de overeenkomst kunnen door de
consument bij ESmaster slechts geldend worden gemaakt door deze schriftelijk
kenbaar te maken binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan.
21.3 Klachten ontvangen na voornoemde periode zullen niet in behandeling worden genom

 Artikel 22 Cookies

22.1. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en/of apparaat. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij onze SITE geen cookies ontvangt.

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@dropshopping.nl

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die u opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op u.

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Artikel 23 Wijzigingen Privacybeleid

23.1. Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Sites posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken.

language